ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

План-прием на ученици в 1 клас за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

През тази година Ви предстои избор на училище за Вашето дете. За да Ви помогнем при вземането на решение и направим по-прозрачна организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме следната информация:

Общински съвет – Ямбол прие Система от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Ямбол. Със системата и графика на дейностите можете да се запознаете  ТУК.

 І. Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година, както следва:

ІІ. Начин за прием в първи класза учебната 2019/2020 година:

При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за 2019/2020 учебна година от обявените места в ОУ „П.Р.Славейков“ се прилагат следните критерии за подбор: 

  1. Водещ критерий:
Водещ критерий въз основа на чл. 43, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование /нови/ Точки
 1 Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението 5
 2 Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението 4
 3 Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението 3
4. Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението 2
Пояснение: Деца, чиито братя или сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес
  1. Допълнителни критерии:

2.1.

Допълнителни критерии въз основа на чл. 43, ал. 7, т. 1, 2, 3 и 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Точки
Дете с трайни увреждания над 50 % 2
Дете с един или двама починали родители 2
Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището 2
Дете от семейство с повече от две деца 2

2.2

Допълнителни критерии от Община Ямбол въз основа на чл. 43, ал. 6, т. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Точки
Деца-близнаци 2
Дете със специални образователни потребности 2

*Родителите на деца-близнаци регистрират това обстоятелство в заявлението при кандидатстване.

ІІІ. График на дейностите по прием на ученици в І клас за учебната 2019/2020г.

Дейности Срок Отговорник
Утвърждаване на училищния план-прием за предстоящата учебна година със заповед на директора на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и публикуване на интернет страницата на училището до 29.03. всяка календарна година Директорът на училището
Информиране началника на РУО-Ямбол и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година, съгласно чл. 44, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование до 10.04. всяка календарна година Директорът на училището
Определяне със заповед на директора  училищна комисия, която приема заявления за прием в I клас и извършва всички дейности по училищния план-прием, на основание чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование м. април всяка календарна година Директорът на училището
Приемане на Заявление за участие в класиране за прием в първи клас за предстоящата учебната година /Приложение № 1 към чл. 11 от Система от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Ямбол/ от училищната комисия 27.05. – 01.06. всяка календарна година Училищна комисия, определена със заповед на директора
Класиране на учениците за първи клас от училищната комисия, въз основа на съответствието на кандидатите към критериите по Раздел III от Системата от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Ямбол; 03.06.-05.06. всяка календарна година Училищна комисия, определена със заповед на директора
Изготвяне и обявяване на Списък на приетите ученици за първи клас по паралелки  след класирането 06.06. всяка календарна година Училищна комисия, определена със заповед на директора
Подаване на  Заявление за записване на детето в училище след класирането /Приложение № 2 към чл. 18 от Системата от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Ямбол/ 07.06.- 10.06.   всяка календарна година Родители/настойници
8. Обявяване на свободните места след класирането на интернет страницата на училището /при наличие на свободни места/ 11.06.  всяка календарна година Училищна комисия, определена със заповед на директора
9. Попълване на свободните места /при наличие на такива/ се осъществява по т. 4, 5 и 7 от настоящия График до 13.09. всяка календарна година Училищна комисия, определена със заповед на директора
Утвърждаване списъците на приетите ученици по паралелки до началото на учебната година със Заповед на директора, съгласно чл. 45, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование до 13.09. всяка календарна година Директорът на училището
Изготвяне на мотивирано предложение от директора на училището до началника на РУО-Ямбол за разрешаване на прием на ученици над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка, на основание чл. 46 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование до 13.09. всяка календарна година Директорът на училището
Изпращане до Община Ямбол сведение за децата записани в първи клас към момента , съгласно чл. 47, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование до 13.09. всяка календарна година Директорът на училището

Забележка: Класирането на учениците за първи клас, съгласно т. 5 от настоящия „График на дейностите за осъществяване на приема на ученици в първи клас“, се извършва след проверка на декларираните от родителите/настойниците обстоятелства, като училищата по служебен път изискват информация за децата от Дирекция „РГС“ при община Ямбол и от РУО-Ямбол.

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението.

Заповед №1042 от 27.03.2019г.

Списък на класираните ученици в 1 клас 19-20 учебна година

протокол класиране19-20

протокол записани 19-20